สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ

ตารางสรุปผลการแข่งขันกีฬา - จำแนกตามจำนวนเหรียญ
ลำดับ คณะสี เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวมเหรียญ รายละเอียด
1 สีแดง96318 ดูรายชื่อ
2 สีเหลือง49417 ดูรายชื่อ
3 สีม่วง95317 ดูรายชื่อ
4 สีเขียว58316 ดูรายชื่อ
5 สีฟ้า54413 ดูรายชื่อ

ตารางแสดงรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ลำดับ หมวดกีฬา ประเภทกีฬา ชื่อ-สกุลนักกีฬา คณะสี ประเภทรางวัล พิมพ์เกียรติบัตร
1 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.อัครนันท์  ไชยรัตน์ธนากุล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
2 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธนภัทร  ครุฑรัมน์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
3 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.อิศวะ  อังเกียรติกุล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
4 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ประเมษฐ์  เหลืองขวัญ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
5 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.หาญเดช  บุกทะเล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
6 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธีรพันธ์  พิมพ์มาตย์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
7 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.แสนเกรียงไกร  วงละคร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
8 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธนพล  นันทโคตร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
9 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.นิรช  หนองหงอก สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
10 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ภานุพงศ์  สีปัญญา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
11 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศิริลักษณ์  แจ่มใส สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
12 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชยาณิษฐ์  มัตตะธนันต์ชัย สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
13 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พิจาริน  ใจทน สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
14 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เสาวลักษณ์  ศรีวัง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
15 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เจสสิก้า  คิทเล้าส์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
16 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.หทัยชนก  ทองนำ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
17 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.บุณฑริกา  บุญชัยศรี สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
18 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุชีวา  ระยับศรี สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
19 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณฐภัทร  ชนานุวัฒน์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
20 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นภัสสร  สีหาบุตร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
21 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.นภัสสร  อาสนทอง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
22 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชญานิชฐ์  ชินทอง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
23 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.รัตนสุดา  นาคถมยา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
24 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ฐาปนี  นามวงศ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
25 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ลักษณาจงศ์  ใจจง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
26 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปวีณ์ธิดา  ไทกุล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
27 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปวิชญา  โล้เจริญรัตน์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
28 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ณัฏฐอนันต์  บูชาพัฒน์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
29 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.บุญฤทธิ์  วงศ์คำจันทร์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
30 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปฏิพล  ศิวะกานนท์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
31 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.บัณฑิต  เจตนา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
32 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีรภัทร  สัมฤทธิ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
33 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.คุณานนท์  นาคสะเกษ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
34 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ตะวัน  สวัสดิมงคล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
35 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ณพลพงศ์  สุขสมบัติ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
36 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ชลภัฒน์  ภิญโญภาพ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
37 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายดนุพร  โรจน์ธีรวนิช สีเขียว ชนะเลิศ
38 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปะราลี  ปัทมะ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
39 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.พันทิวา  สืบสิมมา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
40 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ภัทรพล  กำจร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
41 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.มาก้อง  ตั้้งเกษมุกดา สีเขียว ชนะเลิศ
42 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายมารุต  ตั้งเกษมุกดา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
43 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปิยวัฒน์  นิลกิจ สีเขียว ชนะเลิศ
44 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.จิรศักดิ์  แสงใส สีเขียว ชนะเลิศ
45 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กำพล  สุขค่ากา สีเขียว ชนะเลิศ
46 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ผกามาศ  พุ่มจันทร์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
47 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธัญพร  คำโสม สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
48 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อุมาพร  คำภิชัย สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
49 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกฤษฎา  คำภาบุตร สีเขียว ชนะเลิศ
50 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวิเชียร  วงศ์ศรีแก้ว สีเขียว ชนะเลิศ
51 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนทัต  อิ่มเต็ม สีเขียว ชนะเลิศ
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003