สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ

ตารางสรุปผลการแข่งขันกีฬา - จำแนกตามจำนวนเหรียญ
ลำดับ คณะสี เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวมเหรียญ รายละเอียด
1 สีแดง96318 ดูรายชื่อ
2 สีเหลือง49417 ดูรายชื่อ
3 สีม่วง95317 ดูรายชื่อ
4 สีเขียว58316 ดูรายชื่อ
5 สีฟ้า54413 ดูรายชื่อ

ตารางแสดงรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ลำดับ หมวดกีฬา ประเภทกีฬา ชื่อ-สกุลนักกีฬา คณะสี ประเภทรางวัล พิมพ์เกียรติบัตร
1 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วีรภัทร์  เหยี่ยน สีเหลือง ชนะเลิศ
2 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีรภัทร์  ไชยมณี สีเหลือง ชนะเลิศ
3 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กรเทพ  เทพพุทธางกูร สีเหลือง ชนะเลิศ
4 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศิริศักดิ์  พานโฮม สีเหลือง ชนะเลิศ
5 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.นัฐพล  ศรีพรมมาศ สีเหลือง ชนะเลิศ
6 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐพล  ศรีลาชัย สีเหลือง ชนะเลิศ
7 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศิริศักดิ์  พิมษร สีเหลือง ชนะเลิศ
8 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชินวัตร  โพธิ์ขาว สีเหลือง ชนะเลิศ
9 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กิตติ  ลำดวน สีเหลือง ชนะเลิศ
10 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สราวุฒิ  ชาวนา สีเหลือง ชนะเลิศ
11 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเกษม  จำปากุล สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
12 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเฉลิมพร  สุแก้ว สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
13 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภานุพงศ์  ฝากกิจ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
14 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายลักษณ์รวี  งามแสง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
15 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสิทธิศักดิ์  พิทักษา สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
16 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพันกร  สารพล สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
17 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายคณิน  สุวรรณโขติ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
18 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปรัชญา  วงศ์เจริญ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
19 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สนั่น  แสนแก้ว สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
20 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วสิษฐ์พล  พันธสีมา สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
21 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วิทวัส  สุยะต๊ะ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
22 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชันกฤต  แสงขาว สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
23 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พีรวัส  เรืองดี สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
24 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอรุณชัย  พันทา สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
25 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายคณิน  สุวรรณโขติ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
26 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภัทรพล  สมมุติ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
27 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวายุพงษ์  บุญทม สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
28 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายจุมพล  เข้านอก สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
29 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวัชเรนทร์  สีม่วง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
30 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเทียนชัย  วงศ์ดี สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
31 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนเทพ  แย้มทับทิม สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
32 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัฐธวัช  ไชยสิน สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
33 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกัมพล  จินาวัลย์ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
34 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อรวรรณ  พุทธรักษ์ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
35 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ยุภาวรรณ  เสาเวียง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
36 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชลิตา  ยะลา สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
37 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายยุทธศักดิ์  สุรยสิงห์ สีเหลือง ชนะเลิศ
38 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายศุภศิษฎ์  พรมประเสริฐ สีเหลือง ชนะเลิศ
39 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกฤษฎิณัช  อุตสาหะ สีเหลือง ชนะเลิศ
40 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวิทยา  เพ็ชรนาม สีเหลือง ชนะเลิศ
41 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.จันทร์จิรา  ศรีใสแก้ว สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
42 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.เสาวลักษณ์  วรรณทวี สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
43 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ศศิธร  ฝากทอง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
44 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ศิริขวัญ  ศรีคำวัง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
45 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ลัดดาวัลย์  รักษาศิริ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
46 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กาญจนา  พรมประเสริฐ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
47 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ยุพราช  เรียงสันเทียะ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
48 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สราวุฒิ  ชาวนา สีเหลือง ชนะเลิศ
49 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วีรภัทร์  เหยี่ยน สีเหลือง ชนะเลิศ
50 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วรรณิศา  รัตนะวัน สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
51 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ศิริขวัญ  ศรีคำวัง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
52 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธงชัย  โนนน้อย สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
53 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นพวรรณ  ไชยโชค สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
54 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อสมาภรณ์  นันทะโคตร สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
55 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ไพรินทร์  งอมสงัด สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
56 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กฤษฎาพร  จำรัสธนสาร สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
57 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ฐิติศักดิ์  แก้ววิชัย สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
58 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภกิจ  ตองอบ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
59 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พัชร  สำเร็จกิจ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
60 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุทธกานต์  แมมขุนทด สีเหลือง ชนะเลิศ
61 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศิญากร  สุขวงศ์ สีเหลือง ชนะเลิศ
62 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธัญรัตน์  คำโสม สีเหลือง ชนะเลิศ
63 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ศิริพร  รินทร สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
64 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กิตติพร  ปะอาว สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
65 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ลัดดาภรณ์  ศิลาภัย สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
66 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.วรารัตน์  จงราช สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003