สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ

ตารางสรุปผลการแข่งขันกีฬา - จำแนกตามจำนวนเหรียญ
ลำดับ คณะสี เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวมเหรียญ รายละเอียด
1 สีแดง96318 ดูรายชื่อ
2 สีเหลือง49417 ดูรายชื่อ
3 สีม่วง95317 ดูรายชื่อ
4 สีเขียว58316 ดูรายชื่อ
5 สีฟ้า54413 ดูรายชื่อ

ตารางแสดงรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ลำดับ หมวดกีฬา ประเภทกีฬา ชื่อ-สกุลนักกีฬา คณะสี ประเภทรางวัล พิมพ์เกียรติบัตร
1 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วรัตม์  วิริยะพากร สีแดง ชนะเลิศ
2 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อภิสิทธิ์  ท้องที่ สีแดง ชนะเลิศ
3 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กตตินัย  สุโพธิ์ สีแดง ชนะเลิศ
4 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ฐนศักดิ์  ศิลาวงศ์ สีแดง ชนะเลิศ
5 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วัชรินทร์  สุทาบุญ สีแดง ชนะเลิศ
6 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐพงษ์  โคสารคุณ สีแดง ชนะเลิศ
7 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วชิรพล  ทิพานนท์ สีแดง ชนะเลิศ
8 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สุรวุฒิ  ทองล้วน สีแดง ชนะเลิศ
9 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ยุทธพิชัย  บุญรินทร์ สีแดง ชนะเลิศ
10 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.จีระศักดิ์  ปานฟัก สีแดง ชนะเลิศ
11 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วิทยา  ยอดทอง สีแดง ชนะเลิศ
12 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.จิรศักดิ์  กล่อมปัญญา สีแดง ชนะเลิศ
13 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปรเมศวร์  ศิริจัทร์ สีแดง ชนะเลิศ
14 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ฐิติวัฒน์  สิมมา สีแดง ชนะเลิศ
15 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฐิตินันธ์  แก้วใหญ่ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
16 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอนุรักษ์  งามสะอาด สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
17 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธีรศักดิ์  สารคุณ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
18 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวัฒนา  เถ่าว์บุญ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
19 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอภิเดช  อัครชาติ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
20 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพีระพัฒย์  ทองทึง สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
21 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายปฎิภาณ  ชุยโพธิ์น้อย สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
22 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนิรุติ  จันทนา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
23 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธัรวัฒน์  บุญเลิศ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
24 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอนุชิต  โสภัทร สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
25 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฤทธิรงค์  บุษมา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
26 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายศิวกร  เหล่าคุณธรรม สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
27 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัตวัน  ศรีโสภา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
28 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิณชาญ  บุญเยี่ยม สีแดง ชนะเลิศ
29 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฐิณิวัฒน์  วงศุ์ขันธ์ สีแดง ชนะเลิศ
30 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกิตติศักดิ์  ทัมสีรักษ์ สีแดง ชนะเลิศ
31 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกาานต์ดนัย  มณีวงษ์ สีแดง ชนะเลิศ
32 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายจิรกิตต์  มั่นคง สีแดง ชนะเลิศ
33 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกฤษณชัย  แพงยา สีแดง ชนะเลิศ
34 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายคมกฤช  ฝีมือดี สีแดง ชนะเลิศ
35 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีรภัทร  ไชยโอชะ สีแดง ชนะเลิศ
36 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชัยวัฒณ์  ภูต้องใจ สีแดง ชนะเลิศ
37 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  ปัตพี สีแดง ชนะเลิศ
38 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐลาพรณ์  พรมจันทร์ สีแดง ชนะเลิศ
39 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สุรวุฒิ  ทองล้วน สีแดง ชนะเลิศ
40 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สุพกรณ์  จันทร์อก สีแดง ชนะเลิศ
41 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พัชราภา  อสิพงษ์ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
42 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ทิพย์สุดา  จันใด สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
43 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐภรณ์  สมวงศ์ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
44 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เสาวลักษณ์  บุญเพชร สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
45 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.จรรยพร  อินอะนันต์ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
46 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ฐิดาภา  พรหมคุณ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
47 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พุธิตา  บุญชมน์ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
48 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พัชรีย์  ใจจง สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
49 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอัษฎาวุธ  สารพี สีแดง ชนะเลิศ
50 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธีรวัฒน์  ชุสะดี สีแดง ชนะเลิศ
51 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอภิเดช  แว่นแก้ว สีแดง ชนะเลิศ
52 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายรุจนเรศ  ไชยตะมาตย์ สีแดง ชนะเลิศ
53 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฤธิชัย  วงค์ศิริ สีแดง ชนะเลิศ
54 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายทศพล  ผุบอุทา สีแดง ชนะเลิศ
55 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสินเพชร  บุญพบ สีแดง ชนะเลิศ
56 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชลดา  เกษร สีแดง ชนะเลิศ
57 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ยุพา  กิ่งจันมล สีแดง ชนะเลิศ
58 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กนกวรรณ  ทิพย์รักษ์ สีแดง ชนะเลิศ
59 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.พิมพ์ชนก  แสงทอง สีแดง ชนะเลิศ
60 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชลดา  จันทร์เพ็ง สีแดง ชนะเลิศ
61 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ณัฐพร  แสงไชยา สีแดง ชนะเลิศ
62 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.สสาวิตรี  ใบคราม สีแดง ชนะเลิศ
63 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.จิรวัฒน์  ไพฑรูย์ สีแดง ชนะเลิศ
64 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กิตติยา  วงศ์ทลย์ สีแดง ชนะเลิศ
65 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.สุดารัตน์  พรมวงค์ สีแดง ชนะเลิศ
66 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวัชรพล  สิบบุตร สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
67 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอัฎาวุธ  ศรีสุภาพ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
68 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเกษม  แซ่จึง สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
69 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กมลวรรณ  ครองยุทธิ สีแดง ชนะเลิศ
70 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กนกวรรณ  ทิพย์รักษ์ สีแดง ชนะเลิศ
71 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.นิศารัตน์  สุภารี สีแดง ชนะเลิศ
72 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ชานทัพ  สุขสอน สีแดง ชนะเลิศ
73 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.อภิวัฒน์  คำเอี่ยม สีแดง ชนะเลิศ
74 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธนวันต์  บุญค้ำจุน สีแดง ชนะเลิศ
75 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายจิรกิตต์  มั่นคง สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
76 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ฐิติพงศ์  บุญพามา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
77 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ณัฐศิวัช  บุญมา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
78 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.กนกชม  นิลรัตนโกศล สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
79 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.อัจริยา  สังข์ทอง สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
80 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กฤตกมล  ืบุญบงก สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
81 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐภัสสร  พาณิช สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
82 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศศิพิมล  อาคเนย์ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
83 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อริสา  ตลาดขวัญ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
84 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ลักษิกา  อินทร์ตา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
85 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปิยะภรณ์  หมายกล้า สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
86 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นภัสวรรณ  พวงอก สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
87 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายทศพล  ผุบอุทา สีแดง ชนะเลิศ
88 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กนกวรรณ  พรรณาภพ สีแดง ชนะเลิศ
89 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ทนงศักดิ์  ไชยปัญญา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
90 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐศิวัช  บุญมา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
91 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กฤษณะ  พุทธรักษา สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
92 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกฤตภาส  อินทรบุตร สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
93 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวันเฉลิม  สุขประเสริฐ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
94 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายมลธวัช  คอนตาชิด สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003