สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ

ตารางสรุปผลการแข่งขันกีฬา - จำแนกตามจำนวนเหรียญ
ลำดับ คณะสี เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวมเหรียญ รายละเอียด
1 สีแดง96318 ดูรายชื่อ
2 สีเหลือง49417 ดูรายชื่อ
3 สีม่วง95317 ดูรายชื่อ
4 สีเขียว58316 ดูรายชื่อ
5 สีฟ้า54413 ดูรายชื่อ

ตารางแสดงรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ลำดับ หมวดกีฬา ประเภทกีฬา ชื่อ-สกุลนักกีฬา คณะสี ประเภทรางวัล พิมพ์เกียรติบัตร
1 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายปฎิพัทธ์  สิมศรี สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
2 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ฉัตรดนัย  เกตะสิทธ์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
3 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายเกียรติศักดิ์  เกษรชื่น สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
4 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายอัครพนธ์  ขวัญนาค สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
5 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายนิติพงษ์  บุญส่ง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
6 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปฏิญญา  พากุล สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
7 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายกฤตภาส  เหลืองกระโทก สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
8 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายสรรเสริญ  เกษี สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
9 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายไตรภพ  จันทะศรี สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
10 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กฤษฎาวุฒิ  เพชรคง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
11 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายกฤษฎา  ฉิมภู สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
12 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายปิยวัฒน์  ทองทับ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
13 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายคมชาญ  อินสุวรรณ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
14 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วีระพงศ์  จันทร์ดี สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
15 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพงศ์พิเชษฐ์  โสภณ สีฟ้า ชนะเลิศ
16 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณรงค์ฤทธิ์  บัวแก้ว สีฟ้า ชนะเลิศ
17 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพัลลภ  ติ่งนางรอง สีฟ้า ชนะเลิศ
18 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายปรัญชัย  อภัยศิลา สีฟ้า ชนะเลิศ
19 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพงศ์พิเชษฐ์  โสภณ สีฟ้า ชนะเลิศ
20 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนู  คำศรี สีฟ้า ชนะเลิศ
21 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภาณุพงศ์  อิ่มเต็ม สีฟ้า ชนะเลิศ
22 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัฐนัย  คำตัน สีฟ้า ชนะเลิศ
23 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กชายอนุกูล  บุระกรณ์ สีฟ้า ชนะเลิศ
24 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัฐพงษ์  สุขล้อม สีฟ้า ชนะเลิศ
25 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุชา  พินิจพูล สีฟ้า ชนะเลิศ
26 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สรัญญา  แสงแก้ว สีฟ้า ชนะเลิศ
27 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เมธาวี  คำศรี สีฟ้า ชนะเลิศ
28 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศิรินภร  ฤทธิชิน สีฟ้า ชนะเลิศ
29 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐชนน  เพ็งแจ่ม สีฟ้า ชนะเลิศ
30 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พิมพ์ไพลิน  คำเคน สีฟ้า ชนะเลิศ
31 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อภิญญา  หาระกุล สีฟ้า ชนะเลิศ
32 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พรทิพย์  ก้านท้าว สีฟ้า ชนะเลิศ
33 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.จิราวรรณ  สุภาพ สีฟ้า ชนะเลิศ
34 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.แอนนา  โบลเดอ สีฟ้า ชนะเลิศ
35 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.น้ำฝน  บัวเย็น สีฟ้า ชนะเลิศ
36 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.จิราวรรณ  โครพ สีฟ้า ชนะเลิศ
37 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชญานี  พิมสมาน สีฟ้า ชนะเลิศ
38 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐสุดา  ถนอมสัตย์ สีฟ้า ชนะเลิศ
39 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สิริทกร  ศรีโสดา สีฟ้า ชนะเลิศ
40 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.รุ่งนภา  บุญลี สีฟ้า ชนะเลิศ
41 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธิญาดา  ไชยรัตน์ สีฟ้า ชนะเลิศ
42 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปรีดาภรณ์  ชุมต้น สีฟ้า ชนะเลิศ
43 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วนัสนันท์  คันทะนาค สีฟ้า ชนะเลิศ
44 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศิโรรัตน์  เต็มใจ สีฟ้า ชนะเลิศ
45 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ยุพรรศ  รัตนวัน สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
46 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปทุมรัตน์  สิงค์คำ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
47 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ณัฏฐ์ชวัล  อยู่บุรี สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
48 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.จุฑามาศ  แขมคำ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
49 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ดารินี  บุญศรี สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
50 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.สุกัญญา  ศรีพูล สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
51 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปรียาภรณ์  สาลี สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
52 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปัณฑารีย์  ศรีพูล สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
53 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชลลดา  กึ่งวงษ์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
54 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กฤษฎาวุฒิ  เพชรคง สีฟ้า ชนะเลิศ
55 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.จิรชิน  อุตสาหะ สีฟ้า ชนะเลิศ
56 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายกฤตภาส  เหลืองกระโทก สีฟ้า ชนะเลิศ
57 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วีระพงศ์  จันทร์ดี สีฟ้า ชนะเลิศ
58 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.บริศน์  ศรีธร สีฟ้า ชนะเลิศ
59 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.ณิชชากร  บัลลัง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
60 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.รัตติกาล  ใยแจ่ม สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
61 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ฤทธิพร  คุณุรัศน์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
62 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภูมิรพี  แก้วเรียงทรง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
63 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พีระวัฒน์  กัณหาบุตร สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
64 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณรงธฺิ์  ควงพงษ์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
65 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พัสกร  กุลสวัสดิ์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
66 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อภิเดช  พลธรรม สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
67 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.น้ำฝน  บัวเย็น สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
68 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายจตุพร  ทองฤกษ์ฤทธ์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
69 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายจิรโชติ  หินกอง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
70 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.อารยา  ไบรท์ สีฟ้า ชนะเลิศ
71 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.ศิริรุ่ง  อังกุลดี สีฟ้า ชนะเลิศ
72 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนายุทธ์  รองเมือง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
73 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธีรพงษ์  สุทธิเสน สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
74 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.ธกฤต  อามาตย์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
75 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.โรจนศักดิ์  เรืองมณีวงษ์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
76 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.ตาริกา  วิลาศคัมภีร์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
77 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.พิมลวรรณ  ตั้งเกษมุกดา สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
78 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.พัทธนันท์  วรกิตสิทธิสาธร สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
79 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.วิชเทพ  บุญกะนันท์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
80 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.เบญญาภา  บุญเอก สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
81 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.อารยา  ไบรท์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
82 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.วรพงศ์  พงศ์พฤทธิวัฒน์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
83 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.ณัฏฐณิชา  คำเขื่อง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
84 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.พิมพิกา  นามวงษ์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
85 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.ภากร  บุดดา สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
86 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.วงศกร  แก่นทิพย์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
87 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.นพสรณ์  บุญชู สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
88 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.สุธินี  โล่ห์อัจฉริยะกุล สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
89 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.อิทธิพันธ์  เหล่าเมตตาจิตต์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
90 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.กัญญาพัชร  บัวจันทร์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
91 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.พัชรินทร์  จงกฎ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
92 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.ภัทรกร  บุญยกุลศรีรุ่ง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
93 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.นภัสวรรณ์  วงค์ผัดศ์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
94 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.ธัญณิชา  ธนินทรวรกุล สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
95 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.สุทธญาณ์  บุญดี สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
96 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ช.ธราดร  รัตนคูหะ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
97 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.สวรส  พงศ์พฤทธฺวัฒน์ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
98 แอโรบิกด๊านซ์ แอโรบิคด๊านซ์ ทีมผสม ด.ญ.ปทิตตา  พิชญะธนกร สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
99 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.สุภาวดี  ก้านท้าว สีฟ้า ชนะเลิศ
100 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.รัชฎาพร  ประจักจิต สีฟ้า ชนะเลิศ
101 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ดารินี  บุญศรี สีฟ้า ชนะเลิศ
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003