สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ

ตารางสรุปผลการแข่งขันกีฬา - จำแนกตามจำนวนเหรียญ
ลำดับ คณะสี เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวมเหรียญ รายละเอียด
1 สีแดง96318 ดูรายชื่อ
2 สีเหลือง49417 ดูรายชื่อ
3 สีม่วง95317 ดูรายชื่อ
4 สีเขียว58316 ดูรายชื่อ
5 สีฟ้า54413 ดูรายชื่อ

ตารางแสดงรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ลำดับ หมวดกีฬา ประเภทกีฬา ชื่อ-สกุลนักกีฬา คณะสี ประเภทรางวัล พิมพ์เกียรติบัตร
1 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.กิตติพงษ์  ดวงมาลา สีม่วง ชนะเลิศ
2 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.นันทพัฒน์  นามคุณ สีม่วง ชนะเลิศ
3 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธีระพงษ์  สวยกลาง สีม่วง ชนะเลิศ
4 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธนบัตร  พรรณโรจน์ สีม่วง ชนะเลิศ
5 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.นันธ์ศักดิ์  วงชมภู สีม่วง ชนะเลิศ
6 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธีระพงษ์  ยาศรี สีม่วง ชนะเลิศ
7 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ณัฐพล  ศิริรวย สีม่วง ชนะเลิศ
8 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.มงคลชัย  ทวีเจริญศิริโคตร สีม่วง ชนะเลิศ
9 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.อัครชัย  ไชยนรา สีม่วง ชนะเลิศ
10 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ณัฐวรรธน์  ขุนเศรษฐี สีม่วง ชนะเลิศ
11 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.พชรพล  ยางงาม สีม่วง ชนะเลิศ
12 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.พลพล  แก้วคำ สีม่วง ชนะเลิศ
13 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.สุรสุธ  อินทร์งาม สีม่วง ชนะเลิศ
14 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.จิรายุ  อ่อนศรี สีม่วง ชนะเลิศ
15 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ศุภโชค  เรื่องจิตร สีม่วง ชนะเลิศ
16 ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ปุณพจน์  ไชยปัญญา สีม่วง ชนะเลิศ
17 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พีระ  อาจฤทธิ์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
18 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนภัทร  วรรณสังข์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
19 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วีรวิชญ์  วรรณสังข์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
20 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีร์ธวัช  จริยฐิติพงศ์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
21 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กรวุฒิ  ศรีบุญเรือง สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
22 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วรกฤศ  โพธิ์ธรรม สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
23 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศิริสุข  ขาวผ่อง สีม่วง ชนะเลิศ
24 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อถิชญา  ชูสุข สีม่วง ชนะเลิศ
25 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วชิราภรณ์  อ่อนโส สีม่วง ชนะเลิศ
26 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชลันดา  บุญอ้อม สีม่วง ชนะเลิศ
27 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปพิชญา  มีบุญ สีม่วง ชนะเลิศ
28 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปิยะวรรณ  วงศ์แหวน สีม่วง ชนะเลิศ
29 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อุบลวรรณ  โยลัย สีม่วง ชนะเลิศ
30 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ภาวินี  เพ็ญศิริ สีม่วง ชนะเลิศ
31 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุภนิดา  เป้งทอง สีม่วง ชนะเลิศ
32 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ทิปต์ธีรนันท์  ศิริวุฒิ สีม่วง ชนะเลิศ
33 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณภัทร  ปกป้อง สีม่วง ชนะเลิศ
34 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.มนสุภัค  สุพรหมธีรกูร สีม่วง ชนะเลิศ
35 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กานต์มณี  สายสุข สีม่วง ชนะเลิศ
36 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.มทินา  อัศวเมธาพันธ์ สีม่วง ชนะเลิศ
37 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อัญชนา  วรรณทวี สีม่วง ชนะเลิศ
38 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณิชนันทน์  นามโคตร สีม่วง ชนะเลิศ
39 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวขวัญชนก  พรพันธ์ สีม่วง ชนะเลิศ
40 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวกิตติยากร  สมสิน สีม่วง ชนะเลิศ
41 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสวากรกนก  เทียรภูเขา สีม่วง ชนะเลิศ
42 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสวาพลอยไพลิน  สมศรี สีม่วง ชนะเลิศ
43 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาววรินทร  คุณเกียรติ สีม่วง ชนะเลิศ
44 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอริศรา  ขันแก้ว สีม่วง ชนะเลิศ
45 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวน้ำทิพย์  นนภิพักดิ์ สีม่วง ชนะเลิศ
46 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสิริยาภรณ์  ลาลุน สีม่วง ชนะเลิศ
47 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณิชชาภัทร  พันทเสน สีม่วง ชนะเลิศ
48 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสุวัจนี  ท่องบ่อ สีม่วง ชนะเลิศ
49 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรทิพย์  พิมพ์พวง สีม่วง ชนะเลิศ
50 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสุทธาทิพย์  เงาศรี สีม่วง ชนะเลิศ
51 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชุตินันท์  พันหมุด สีม่วง ชนะเลิศ
52 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.รุ่งนภา  สีฟ้า สีม่วง ชนะเลิศ
53 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อุมาพร  เสาเวียง สีม่วง ชนะเลิศ
54 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อนงค์ลักษณ์  โยธี สีม่วง ชนะเลิศ
55 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปฐมาวดี  แก้ววงษา สีม่วง ชนะเลิศ
56 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อริศรา  สำแดง สีม่วง ชนะเลิศ
57 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กัญญารัตน์  สิทธิกุล สีม่วง ชนะเลิศ
58 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เสาวลักษณ์  ฤทธิ์เดช สีม่วง ชนะเลิศ
59 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.จิราภรณ์  จันทร สีม่วง ชนะเลิศ
60 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.พัชราภรณ์  พึ่งใจ สีม่วง ชนะเลิศ
61 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปุณณภัทร  ชุ่มแกน สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
62 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กรวุฒิ  ศรีบุญเรือง สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
63 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.คฑาทอง  สีหะวงษ์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
64 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ภาวินี  เพ็ญศิริ สีม่วง ชนะเลิศ
65 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชลันดา  บุญอ้อม สีม่วง ชนะเลิศ
66 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสวาพลอยไพลิน  สมศรี สีม่วง ชนะเลิศ
67 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสวากรกนก  เทียรภูเขา สีม่วง ชนะเลิศ
68 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพลอยไพลิน  เพชรลานน์ สีม่วง ชนะเลิศ
69 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.กิตติพงษ์  ดวงมาลา สีม่วง ชนะเลิศ
70 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธนบัตร  พรรณโรจน์ สีม่วง ชนะเลิศ
71 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กรวุฒิ  ศรีบุญเรือง สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
72 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พรเชษฐ์  มหาสุวีระชัย สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
73 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ภาวินี  เพ็ญศิริ สีม่วง ชนะเลิศ
74 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อุบลวรรณ  โยลัย สีม่วง ชนะเลิศ
75 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พิรุณทิพย์  แสนทวีสุข สีม่วง ชนะเลิศ
76 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาววรินทร  คุณเกียรติ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
77 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสุภาพร  ซอนทรัพย์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
78 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสิริยาภรณ์  ลาลุน สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
79 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ฐิติมา  ผงกุลา สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
80 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศิริกัญญา  กิ่งเกษ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
81 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชุตินันท์  พันหมุด สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
82 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวสุ  โพธิ์งาม สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
83 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายศตวรรษ  จูมทอง สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
84 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสุประวีณ์  โสพันธ์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
85 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสุภาพร  ซอนทรัพย์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
86 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพิชญาภร  เหล่าโคตร สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
87 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอินทิรา  ทองติด สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003